ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Β.Ε.

ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66738/22/Β/08/49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων στη Τακτική Γενική Συνέλευση    

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας μας και την απόφαση που πάρθηκε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/05/2016, σας προσκαλούμε να παρευρίσκεστε στην έδρα της Εταιρείας μας οδός ΝΕΟ Πατρών – Πύργου, Καμίνια Πατρών, προκειμένου να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 και της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

3. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Πάτρα, 31/05/2016

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ