Ο επισκέπτης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας Τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων τηςΛάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. ή (Log-in), όπου απαιτείται είσοδος, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους. Αυτή η τοποθεσία περιέχει πληροφορίες που αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία της Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. Η εταιρία έχει επενδύσει χρόνο, κόστος και προσπάθεια στην ανάπτυξη αυτής της τοποθεσίας και των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των Υπηρεσιών και Υλικού αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.lazarisd.gr και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό το διακομιστή ή σε οποιονδήποτε άλλο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του www.lazarisd.gr παρά μόνο εάν σας ενημερώσουμε ρητά και εγγράφως. Εάν οι χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. από τόπο εκτός Ελλάδος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του www.lazarisd.gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
Υπηρεσίες

Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες καθώς και – αναλόγως με την περίπτωση – συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading). Οι υπηρεσίες και το υλικό παρέχονται από την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. ως έχουν και αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία η υλικό. Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. σε καμιά περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες και το υλικό.
Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια

Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας της. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της καθώς επίσης δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο ολικώς ή εν μέρει. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχόμενη από τη χρήση του www.lazarisd.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτές, από την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, από την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Αν και η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.lazarisd.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν εγγυάται ότι δεν θα προσβληθεί. Ο χρήστης συνεπώς, πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του www.lazarisd.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.
Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την επίδοση σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. σε τρίτους. Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη επιπλέον. Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του www.lazarisd.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
Ζεύξεις (links) προς άλλα sites

Οι Ιστοσελίδες μας δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών δίχως τον έλεγχο των περιεχομένων τους και θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.
Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε..
Η εν λόγω ιδιοκτησία συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογίας που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Τα παραπάνω παρέχονται υπό τη μορφή λήψεων κειμένου, γραφικών, ήχου και βίντεο, υπό τη μορφή συνδέσμων και περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα επί αυτών των Υπηρεσιών και Υλικού. Οι Υπηρεσίες και το Υλικό προορίζονται και παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση για αυστηρά προσωπική χρήση δίχως τη διαγραφή των ενδείξεων προέλευσης ενώ δεν χορηγείται άδεια ή δικαίωμα ιδιοκτησίας επί αυτών των Υπηρεσιών και Υλικού.
Προσωπικά Δεδομένα

H Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του www.lazarisd.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης δύναται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε.. για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών. Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν.2472/1997. Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.
Cookies

Η Λάζαρης Δημ. Α.Β.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.lazarisd.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Χρήστες κάτω των 18 ετών

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων και κηδεμόνων.
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Πατρών.
Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το www.lazarisd.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στo τμήμα EDP της εταιρίας στον αριθμό 2610 671653, στο e-mail: info@lazarisd.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λάζαρης Δημ. Λάζαρης Α.Β.Ε., Ελαιών 14, Καμίνια, Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, ΤΚ 250 02, Πάτρα.